Referat - 2. marts 2017

Referat af og Power point til Forældremøde den 2. marts 2017

Dagsorden

 • Velkomst og præsentation - Sanne
 • Fakta og spørgsmål
  • Byggeri og fysiske rammer - John og Peter fra CEJ og Bettina
 • Beretning fra forældrerådet - Julie
 • Valg til forældrerådet - Julie/Sanne
 • Beretning fra ledelsen - Sanne
 • Hverdagslivet tæt på vores børn - Lise og Susanne fra Vug/Anders og Helle L fra Bhv

Velkomst

Mødet startede med en kort præsentation af personalegruppen i Børnehuset.

Fakta og spørgsmål om byggeri og fysiske rammer

Herefter fulgte en kort gennemgang af byggeprocessen for Børnehuset, fra start og til hvor vi er i dag.
En vandskade gjorde, at levering af huset blev forsinket. Huset er dog nu, frigivet og betragtes som færdigt, fortæller projekt leder Peter Flindt.

Processen har desværre trukket i langdrag, også her efter indflytningen, da den tidligere leder, valgte at flytte en af vuggestuerne, og slå to rum samme, hvilket ikke var godkendt i forhold til brand, udluftning, elektricitet etc. Dette er dog nu på plads.

Derudover er det konstateret, at flere af de tænkte løsninger, ikke fungere i praksis, og skal ændres. Dette er i gang.

Byggetilladelsen til liggehallen, kom først i januar, og dette har gjort, at den nu først forventes færdig i april, fremfor ultimo februar, hvilket Peter Flindt gav udtryk for ved vores forældremøde 7. november 2016, såfremt byggetilladelsen kom hurtigt.

I forhold til legepladsen, er der lavet en plan, der skal godkendes af DAB og dennes bestyrelse.

Det er flere gange, pointeret, af børnehavens garderobe, ikke fungere optimalt, hverken for børnene, eller for at skabe det pædagogiske læringsmiljø der ønskes. Derfor har Peter Flindt, i samarbejde med Bettina og Sanne, tegnet en ny garderobe, hvor den store atrium (ved garderoben og sommerfuglestuen) bliver overdækket. Hele gulvet graves op, og der laves gulvvarme, hvilket burde hjælpe på de våde tøj.
-her spørger en forældre indtil, hvorfor der ikke er nogle tørreskabe. Sanne og Peter oplyser, at dette var tanken i starten, men da forskellige undersøgelse har vist at materialet der holder tøj og støvler tørre (f.eks. goretex) bliver ødelagt i tørreskabe, blev det valgt ikke, at have tørreskabe i Børnehuset.

Der er i øjeblikket, ingen tidsplan for, hvornår denne nye garderobe vil stå færdig, blandt anet pga de mange tilladelser der skal indhentes.

Peter Flindt fortæller, at hele processen bestemt ikke har været ideel, den måde det har kørt på, og det har de taget meget ved læring af, ved rådhuset.

Da DAB ejer bygningen, skal de godkende alle de ændringer vi ønsker, at foretage ved bygningen og udearealet. Først efter deres godkendelse, kan der søges eventuelle byggetilladelser ved kommunen. Så der er ufatteligt mange led og godkendelser, før det reelle arbejde, kan komme i gang.

John Larsen Centerchef for Ejendomme ved Hørsholm Kommune, oplyste om økonomien ved byggeprojektet.

Ved opstarten af projektet var budgettet på 3 mio. kr. i løbet af byggeprocessen, har der været flere delansøgninger for yderligere 3 mio. kr. og dernæst har forsikringen dækket den vandskade der opstod ved det ene badeværelse ved vuggestuerne, for 0,5 mio. kr. så samlet har byggeprojektet til dato haft en budget på 6,5 mio. kr.

Der kommer ansøgninger om tilladelser rullende, fordelt efter projektleder Peter Flindt i samarbejde med Sanne, finder ud af, hvad der skal laves og ændres som f.eks. den store atrium der gerne skal overdækkes og laves til garderobe.

En fra personalet spørger ind til et shelter til Børnehusets cyklet, så de kan blive opbevaret. Der er et shelter i Gyngehesten, som Peter håber at kunne flytte, men frem til da, må vi benytte en af staldene.

I øjeblikket, prioriteres underlaget af legepladsen. Lige så snart skurvognene er væk, kommer der en masse sand. Indtil da, vil personalet vurdere dagligt, hvilke dele af legepladsen der kan benyttes. Der tænkes i løsninger for mudder inde i huset også. Skal der f.eks. laves et skofrit område?

Personalegruppen og forældrerådet opfordre alle forældre, at benytte de blå futter, eller tage deres sko af ved indgangene, og gå ind på strømper, så der ikke slæbes vand, mudder, mv, med ind i garderobeområdet. Børnene bedes også tages deres sko af ved indgangene – på samme vis, som hvis man er hjemme, og tager sine sko af ved hoveddøren, inden man går ind i sit hjem.

Beretning fra forældrerådet

Frugtordningen:

Et enigt forældreråd, besluttede før indflytningen i Børnehuset, at videreføre frugtordningen fra Rønnebærhuset til Børnehuset.

Baggrunden for denne beslutning var, at børnene fik et varieret tilbud af frugt og grønt og det var billigt. Forældrerådet, beregnede en pris på ca 2 kr. per dag per barn for frugt/grønt samt brød, og ingen mente at kunne gøre dette billigere.

Dog har der være nogle udfordringer med frugtordningen, hvilket også, efter forældremødet, er blevet kommunikeret til forældrene ved et uddelt forældrebrev.

Forældrerådet har besluttet, at frugtordningen nedlægges ved udgangen af marts, evt før i tilfælde af, manglende betaling fra forældre, og dermed manglende dækning af indkøb af frugt og grønt.

Mere herom, i forældrebrevet angående frugtordningen.

Ferie:

Både i juleferien og vinterferien har Børnehuset oplevet et stort behov for pasning, der har derfor været stor tilmelding og dermed tilpasset ressourcer til dette. Dog har flere ikke benyttet sig af denne tilmelding, og mange børn er ikke dukket op.

Dette gør, at der har været for mange personaleressourcer i forhold til børn. Dette er uheldigt, da disse personaleressourcer kunne have været brugt bedre, på et andet tidspunkt. Børnene kommer til at bøde senere hen, når personale skal afvikle deres ferie.

Forældrerådet opfordre til, at man som forældre husker, at tilpasse sit behov for pasning, i tilfælde at dette ændre, således at personaleressourcerne kan tilpasses.

I Børnehuset holder vi en god tone:

Børnehuset personale, børn og forældre har desværre oplevet, at nogle forældre råber og skælder ud på personalet – dette foran børnene.

Det er en enormt ubehagelig situation for personalet og også de børn det måtte overvære dette optrin. For nogle, direkte voldsomt. Børnehuset er børnenes trygheds-base, og når de oplever en forældre med et voldsomt temperament, med råb og truende adfærd i deres trygheds-base, kan de føle et brud på deres sikkerhed og tryghed.

Man har ret til at være utilfreds, men dette bør kommunikeres konstruktivt, og hvis muligt, på Sannes kontor, med en lukket dør.

Personalet er her hverdag for at passe, forme og hjælpe vores børn. De gør deres bedste, og de gør det fantastisk.

Børnene er glade og lære noget nyt hver dag.

Forældrerådet vil ikke acceptere denne opførsel. I Børnehuset holder vi en ordentlig tone.

Såfremt man er utilfreds, kontakte man Sanne og taler på hendes kontor, med en lukket dør, for at løse konflikten eller den utilfredshed man måtte have.

Valg til forældreråd

Det er tid til valg til forældreråde, da nogle forældrerødder har forladt os eller forlader os til maj, da deres børn enten starter i skole.

Vi byder velkommen til 4 nye forældrerødder.


Signe Aalund - mor til Vitus hos skarnbasserne
Anette Cording - mor til Conrad, Ellen og Agnes hos Mariehønsene og Humlebierne
Christine Tofte Werup - mor til Marius hos Sommerfuglene
Claus Mortensen - Far til Daniel hos Skarnbasserne

Alle forældrerødder er blevet bedt om, at aflevere et billede af dem selv, med deres barn/børn der går i Børnehuset. Billederne vil blive hængt op i Børnehuset, så forældre og personale har mulighed for at se, hvem der sidder i forældrerådet.

Beretning fra ledelsen

Det er ca. 4, 5 mdr. siden at Børnehuset bød alle sammen velkommen.
Det er Børnehusets første forældremøde og det skal handle om andet end kun byggeriet og de fysiske rammer.
Dagsorden for forældremødet tager også afsæt i vores pædagogik og det Børnehuset gerne vil kendes for.
Børnehuset er stille og roligt er ved at finde sig til rette på Ådalsparkvej 65 og er godt i gang med organisere en ny fælles kultur med fokus på kerneopgaven tæt på vores børn og tæt på samarbejdet med vores forældre.
Børnehusets kerneopgaven blev formuleret og udviklet i den spæde start af sammenlægningsprocessen i 2015 og siden besluttet som en fælles definition af alle LIONS institutionerne i Hørsholm. Kerneopgaven er formuleret således: ”Børns muligheder for leg, læring og deltagelse i fællesskaber”. Og det er al det pædagogiske arbejde bag denne formulering som driver værket og motivationen for at sikre at alle vores børn oplever et godt børneliv i Børnehuset.
Set gennem mine briller har jeg en oplevelse af at vi er godt på vej og at både børn og voksne er ved at lære hinanden godt at kende.
Jeg ser glade børn som har fået nye venner på kryds og tværs af stuerne.
Jeg ser glade børn som går på nysgerrig opdagelse hos hinanden og ser at der så småt dannes venskaber på tværs af stuerne. Det er en fornøjelse at se og følge med i hvordan børnene spørger efter hinanden på tværs af stuerne og ofte ”gæster” hinanden på kryds og tværs.
Der er i det hele taget liv og glade dage og mange stemmer i spil, gode grin og højt humør rundt omkring i hele huset.

Udearealerne bliver flittigt brugt og børnene får virkelig rørt sig og udfordrer kroppen i Tarzanskoven i børnehaven og på den fine legeplads i vuggestuen. Og der er ingen tvivl om at Børnehuset vil kendes for udelivet. Vi er klar over, at børnene stort set hver dag bliver meget beskidte på vores legepladser og vi tager mange billeder som kan give jer et indtryk af, hvor aktive og glade jeres børn er for udelivet og forklaring på hvorfor overtøj og støvler bliver vådt og beskidte.

Jeg ser en personalegruppe som vil hinanden. En personalegruppe som ønsker det gode kollegiale og faglige samarbejde og fællesskab med hinanden. Som er engagerede, dedikeret og nysgerrige på de forskellige kulturer som vi hver især kommer med og også på, hvordan vi kan forene det bedste vi har med os fra hver vores kultur til en fælles kultur i Børnehuset. Det er selvfølgelig en proces som tager tid og mange pædagogiske drøftelser. Og vi er godt på vej og vi bliver rigtig kloge af at lytte og spørge ind til hinandens erfaringer, når vi drøfter forskelle og ligheder for hinanden.

For at lykkes godt med udviklingen af vores nye kultur i Børnehuset har vi også taget temperaturen på vores sociale kapital i december måned for at få afstemt med hinanden, hvordan vi godt kunne tænke os, at vores samarbejde skal folde sig ud i det virkelig liv med hinanden, og vores fælles kontrakt som alle har bidraget til kan nærstuderes på kontoret.
Vi er godt på vej og ønsker i lighed med rammer for det gode børneliv også, at skabe rammer for et godt voksenliv.
For os er det en alvorlig sag og et stort ansvar at skabe nogle meningsfulde rammer og rum for det gode børneliv, hvor vores børn trives og udvikler sig og hvor børnene oplever at de er betydningsfulde og medbestemmende. 

Derfor stræber vi efter:

 • at planlægge aktiviteter som er passende ift vores børns alder og udvikling og interesser som fx i vores aldersopdelte læringsrum tirsdag og torsdag
 • at vores børn får og oplever succes
Det betyder også, at vi bevidst arbejder med at skabe fællesskaber og læringsmiljøer, hvor børnenes relationer med hinanden, venskaber, trivsel, udvikling og læring er i centrum, og hvor vi som voksne:
 • Vil lære børnene noget
 • Ser børnenes forskelligheder og kulturelle historik som en ressource
 • Har fokus på en anerkendende tilgang 

I 2017 vil omdrejningspunktet for det gode børneliv i Børnehuset bl. a være med afsæt i vores pædagogiske arbejde med læreplaner, sprog, inklusion og ”fri for mobberi” og med et særligt fokus på vores børns venskaber/relationer på kryds og tværs såvel ude som inde.
I vores første årsplan vil I kunne følge med i, hvordan vi overordnet set ønsker at arbejde med læreplanstemaerne, ligesom I vil kunne se mærkedage, traditioner og møder.
Årsplanen findes nu på vores hjemmeside og kan læses i vug. Og bhv som opslag.

De 6 læreplanstemaer som vi arbejder med er fordelt på kompetencer og fag om:
Barnets personlige, sociale- og sproglige som er kompetencerne
Natur, krop og bevægelse og kultur som er fagene
Og uanset hvilke kompetencer og fag vi fokuserer på har vi valgt at koble sprogets betydning på ind i al vores pædagogiske arbejde og i alle hverdagens gøremål. Ligesom vi så småt vil anvende piktogrammer i forskellige læringsrum til at understøtte sproget med billeder.

Vi arbejder forskelligt med Sprogpakken, men fælles for sprogarbejdet er at vi som voksne bevidst fokuserer på, at alle vores børn får styrket de sproglige kompetencer gennem en tidlig sprogindsats. For os er sproget ganske gratis og derfor er det vigtigt at vi i vores samtaler med børnene i hverdagen bruger sproget nuanceret i alle hverdagens rutiner og gøremål.
Vores børns sproglige udvikling stimuleres yderligere når vi øver rim/remser, synger, læser eventyr, læser dialogisk læsning og sætter ord på samtalekort og piktogrammer
Vi har en vision om på sigt at tilbyde sprogvurderinger til alle vores 3 og 5 årige børn. Det er ikke et lovkrav, men idet vi har en uddannet sprogvejleder mener vi at det giver god mening at sikre os at alle vores børn og I som forældre får mulighed for at få en kvalificeret melding på hvordan jeres barn udvikler sig sprogligt og hvordan vi sammen kan understøtte eventuelle sproglige udfordringer bedst muligt.
Desuden samarbejder vi også med tosprogspædagog Lone Jørgensen som både deltager i aktiviteter med sprogstimulering og tilbyder sparring om vores arbejde med den daglige sprogstimulering.

Inklusion handler i lighed med vores definition af kerneopgaven, om at give vores børn gode muligheder for at deltage i fællesskaber og læringsrum.
Og dem er der mange af i løbet af en dag.
Fx er børnenes indbyrdes legerelationer i den frie leg, vores strukturerede morgensamlinger i vuggestuen/børnemøder i børnehaven, frokost-/frugtmåltider læringsrum, hvor vi på en og samme gang har fokus på at lære børnene noget samtidig med at vi er optaget af at følge børnenes egne initiativer, børnenes interesser og styrke børnenes sprog og fortællerlyst og fantasi.

Vi arbejder med Fri for mobberi (vi kalder den for venskabskuffert) og bamseven og bruger kuffertens visuelle materialer til at snakke om venskaber, følelser og hvad det vil sige at ”drille for sjov ” og ”drille for alvor”. Vi bruger de store billedkort som dialogisk læsning, hvilket understøtter vores arbejde med sprogpakken og vores fokus på sprogets betydning for børnenes deltagelse i mange slags fællesskaber.

Vi arbejder med pædagogisk kontinuitet, som skal sikre vores kommende skolebørn får en god overgang fra børnehave til SFO og bl.a. med det visuelle ”her er jeg portræt” og vi skal snart ønske 26 store børn og deres forældre held og lykke med et nyt kapitel i deres liv.

Nyt kommunikationssystem – Tabulex:

Inden for ganske kort tid håber jeg, at vi også kan kommunikerer med hinanden via det nye intra.
I løbet af foråret går vi over til et andet kommunikationssystem som hedder Tabulex.
Dette system bruges ligeledes på skolerne i Hørsholm. Og vi glæder os til at kunne kommunikere mere nuanceret med jer end vi gør i dag.
Frem til Tabulex bliver taget i brug kan I finde vores dokumentation fra vores læringsrum tirsdag og torsdag på skrift og på billeder på tørresnore i henholdsvis gangarealet i vuggestuen og i fællesrummet i børnehaven. Andre informationer og opslag finder i på opslagstavlerne i børnenes garderober.

Herefter blev personalet hver især og sammen anerkendt for deres engagement og arbejdsindsats i at sikre, at Børnehuset er et helt unikt dagtilbud for fremtidens voksne i Hørsholm Kommune.
Forældrene blev takket for et godt samarbejde sammen med personalet, hvor børnene er i centrum for et godt børneliv med fokus på leg, læring og deltagelse i fællesskaber.

Vuggestuen og Børnehaven zoomede helt tæt på sine fortællinger om børnenes hverdagsliv i Børnehuset og suppleret med powerpoint. 

De bedste hilsner

Rivera, Ulla, Christa, Susanne M., Sandra, Trine, Lise, Kirsten, Christina, Susanne K., Helle A., Susanne H., Annette, Morten, Bettina, Sussie, Maria, Berit, Anders, Helle L., Michaela, Sanne og Julie

Julie Tofte
Forældrerådsformand

Sanne B. Terkelsen
Institutionsleder

Se PowerPoint fra forældremødet her (nyt vindue - pdf)